Zinneke Ambaz

Andere Ambaz’

Sommige informatie over u

Foto of scan van een identificatiedocument (identiteitskaart, paspoort of een ander document

Zinneke en jij

Sélectionnez les dates pour chaque jour de volontariat ou utilisez le champ libre

In de vorm 11, 12, 14 & 22/05/2018

In onderstaande organisatienota vind je informatie over Zinneke en onze samenwerking met jou. Als je vragen of opmerkingen hebt, aarzeel niet om contact met ons op te nemen (via mail: luc@zinneke.org of telefoon: 02/214.20.04).

ORGANISATIENOTA

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger

1. Organisatie

Zinneke asbl (juridisch statuut: vzw)
NE : 0471 529 470
Adres: Masuiplein 13 1000 Brussel
Tel: 02/2142007
Mail: info@zinneke.org

Sociale doelstelling:
De vereiniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstbejag, de studie, promotie, distributie, ontwikkeling en onderzoek van en naar de Zinneke Parade en alle daarmee samenhangende activiteiten. Het beheert en behoudt alle rechten verbonden aan het concept en zijn naam. Het kan alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel uitvoeren. De vereniging kan zowel ondersteunding en hulp verlenen aan activiteiten gelijkaardig aan het project.
Zinneke is een stadsproject dat leeft! Gedurende twee jaar werkt Zinneke aan een intense samenwerking tussen inwoners, verenigingen, collectieven, scholen en kunstenaars uit verschillende wijken in Brussel en van ver daarbuiten. Het is een sociaal en artistiek project waar iedereen zijn creativiteit de vrije loop mag laten en zijn verbeelding kan delen met duizenden anderen. Zinneke is een participatieve creatie, een vrijplaats voor het experimenteren met het samenleven in de stad van de 21ste eeuw, een stad van Zinnekes die prat gaan op hun gemengde roots. 100% menselijk!

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota:
Myriam Stoffen, Directrice
Verantwoordelijke voor informatie: Luc Calis, Financiën & Administratie verantwoordelijk
Verantwoordelijke van de organisatie, die moet gewaarschuwd worden bij ongevallen: Luc Calis, Financiën & Administratie verantwoordelijk: 02/2142004

2. Verzekering

Verplichte verzekering
Waarborgen: De burgerlijke aansprakelijkheid & Arbeidsongevallen voor Vrijwilligers
Maatschappij: Ethias
Police n° : 45.047.269

3. Aansprakelijkheid

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwiliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt

4. Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing, ...
De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld, beroepsgeheim, …

5. Privacy en gebruik van persoonsgegevens

Zinneke verbindt zich ertoe de privacy van de partijen te respecteren en voldoet in dit opzicht aan de wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De persoonlijke gegevens die door Zinneke worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt in het kader van de vrijwilligersrelatie tussen de vrijwilliger en Zinneke en worden niet doorgegeven aan een andere organisatie zonder de toestemming van de partijen.